-20%
Vanilla x2 (Concentrated V2)
Vanilla x2 วนิลา หอมๆ เข้มข้นสูตรพิเศษ ไม่ลองไม่ได้แล้ว
High 16 mg 94 บาท
75 บาท
Medium 11 mg 94 บาท
75 บาท
Low 8 mg 94 บาท
75 บาท
Very low 4 mg 94 บาท
75 บาท
None 0 mg 94 บาท
75 บาท
แนะนำและบอกต่อเพื่อนของคุณ