-20%
Grape Juicy
สัมผัสความหอมหวานขององุ่นชั้นเลิศ และความเข้มข้นที่มากกว่า (USA Material)
Medium 11 mg 81 บาท
65 บาท
Low 8 mg 81 บาท
65 บาท
Very low 4 mg 81 บาท
65 บาท
None 0 mg 81 บาท
65 บาท
แนะนำและบอกต่อเพื่อนของคุณ